Stichting Oude Lanbouwgewassen Laren

ANBI informatie

De Stichting Oude Landbouwgewassen Laren is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling, afgekort ANBI.

Naam van de instelling

Stichting Oude Landbouwgewassen Laren (SOLL)

Fiscaalnummer (RSIN)

8033.17.190

Contactgegevens

Contactadres SOLL
T.a.v. De heer J. Zwanikken
Schoolpad 3
1251 ZN Laren
email: info@sollaren.nl

Doelstelling

Engen waren in het verleden gemeenschappelijke landbouwgronden rond dorpen en buurtschappen. Tegen het einde van de negentiende eeuw zijn grote delen hiervan opgeofferd voor de uitbreiding van woonkernen. De SOLL zet zich in voor het herstel en behoud van de engrestanten binnen de gemeente Laren en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het landschappelijk beeld van het dorp.

Beleidsplan

Fondsenwerving

Omdat de opbrengst van de akkers bij lange na niet de kosten dekt, zijn donaties essentieel om de engrestanten in stand te kunnen houden. Het beleid is erop gericht om een brede groep van donateurs aan te spreken, middels publicaties en het oogstfeest. Jaarlijks vraagt de SOLL aan de donateurs om een financiële bijdrage.

Exploitatie akkers

De belangrijke beleidspunten voor de exploitatie van de akkers zijn:

  • De SOLL werkt zoveel mogelijk met Larense boeren/loonwerkers.
  • Er wordt naar een relevante oogst gestreefd.
  • Omdat de produkten in de voedselketen terechtkomen, vindt de SOLL het van blijvend belang om gecertificeerd te zijn.
  • Om extra inkomsten te genereren wordt in samenwerking met derden op kleinschalige wijze streekprodukten op de locale markt gebracht.
  • Een aanzienlijk deel van de aardappeloogst wordt aan de voedselbank geschonken.

Verwante organisaties

Met verwante organisaties wordt, waar van toepassing , samengewerkt en bij evenementen gezamenlijk opgetrokken.

Bestuurders

Voorzitter: Harmen Tjeenk Willink

Vice-voorzitter / terreinbeheerder: Jan van den Brink

Penningmeester: Steven Dijk

Secretaris: Joost Zwanikken

Lid: Johan Calis

Lid: Annemiek Laumans- Bos

Lid: Michiel Korthals

Lid: Maarten Paul Eurelings

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Uitgeoefende activiteiten

Met medewerking van enkele Larense boeren/loonwerkers worden de van oudsher karakteristieke gewassen, zoals boekweit, rogge, haver, gerst, spelt, mosterdzaad en aardappelen verbouwd. Een deel van de oogst wordt door derden verwerkt tot ” Larens Blond”, de “Larense Graanborrel” en mosterd. Jaarlijks, op de laatste zondag van augustus organiseert de SOLL het oogstfeest, dat voor iedereen vrij toegankelijk is.

Financiële verantwoording

(klik hier voor financiële verantwoording 2019)


Toelichting op de financiële verantwoording
SOLL beheert circa 16 terreinen door Larense gewassen te laten groeien en de producten daarvan te verwaarden in eetbare en drinkbare zaken, zoals mosterd en bier. De opbrengsten van de oogsten en de donaties zijn niet altijd voldoende om deze terreinen duurzaam te kunnen beheren. Landbouw betekent immers risico’s nemen, want er kunnen misoogsten optreden, plaaginsecten tekeer gaan, of tijdens de verwerking kan iets misgaan. Ook is het nodig soms nieuwe, dure landbouwtechnologiën aan te schaffen ter vervanging van oude, wanneer die niet meer voldoen. Daarom wil  SOLL  over een solide vermogen beschikken als buffer voor moeilijke tijden. De buffer van ca 40.000 Euro die is opgebouwd is dus geen luxe maar noodzaak om in tijden van tegenslag alert te kunnen reageren. Uw donaties zijn dus zonder meer welkom voor de lopende zaken.