STICHTING OUDE LANDBOUWGEWASSEN LAREN (SOLL)

BELEIDSUITGANGSPUNTEN

Behoud van natuur en cultuurhistorische waarden
Sinds 1994 zetten wij ons in om de restanten van de Laarder Engen (landbouwgronden) weer te gebruiken waarvoor deze vroeger bedoeld waren en zo de natuurhistorische waarde van de Larense akkers te behouden. Wij telen onder andere gerst, triticale, rogge en spelt. Spelt laten we malen door de Larense molen. Daarmee dragen wij bij aan het behoud van de cultuurhistorische waarde van de molen. Ook anderszins koesteren wij de cultuurhistorie zoals zichtbaar is op het jaarlijkse oogstfeest dat gehouden wordt op de laatste zondag van augustus.

Samenwerking
De SOLL werkt nauw samen met het Gooisch Natuurreservaat. Een vijftal akkers is door het G.N.R. aan de SOLL in beheer gegeven. De overige akkers zijn eigendom van particulieren. Daarnaast werken we samen met lokale agrariërs en met de lokale bijenhoudersvereniging.

Gebruik van landbouwproducten voor consumptie
De door ons geteelde producten worden zoveel mogelijk voor consumptieve doeleinden gebruikt. De gerst wordt verwerkt in Larens Blond bier, het mosterdzaad in Larense mosterd en Larense Honingdressing, het St.Jansrogge voor het Larens Saison.

Beleid gebruik bestrijdingsmiddelen
Bij de teelt van de gewassen is ons beleid erop gericht geen insecticiden en fungiciden te gebruiken en het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen tot een noodzakelijk minimum te beperken. Als er gespoten moet worden om een schoon – voor consumptie geschiktgewas te verkrijgen dan wordt dit door een gecertificeerd loonbedrijf gedaan. Zij kunnen door een geavanceerde techniek nauwkeurig werken. Waar mechanische – dan wel handmatige onkruid bestrijding redelijkerwijs mogelijk is wordt dat toegepast.

Beleid bemesting
Wat betreft bemesting is onze doelstelling zoveel mogelijk natuurmest (met name rundermest) te gebruiken. Daar waar noodzakelijk zal een lichte gift mengmeststof gegeven worden. Eén en ander ruim binnen het kader van de mestwetgeving en onze (verplichte) mestregistratie.

Voedselveiligheid certificaat
Wij hebben dit jaar ( 2015) weer een voedselveiligheid certificaat ontvangen voor een periode van 3 jaar. Dit bewijst dat wij milieu en voedselveilig bewust boeren.

Toelichting op de beleidsuitgangspunten:
Op de akkers die beheerd worden door de SOLL staan heel verschillende gewassen bedoeld voor consumptie. Zonder een verstandig beleid worden gewassen bedreigd door onkruid, plantenziekten, plaagdieren en uitputting van de bodem. Met die bedreigingen hebben alle boeren te maken (een opbrengst van 70% geldt vaak al als efficiënt) en dat kan een groot economisch verlies geven.

Wij willen oogstverliezen zoveel mogelijk vermijden door het gebruik van goede zaden en goed pootgoed, een verstandig gebruik van gewassen die niet of minder gevoelig zijn voor ziektes en door rotatie van gewassen. Aardappelen worden bijvoorbeeld de ene keer op een veld in het noorden van Laren geteeld, de andere keer in het zuiden (wisselbouw).

Mosterd is een goede groenbemester en wordt in de herfst gezaaid om akkers onkruidvrij te houden en te bemesten. Dierlijke mest wordt gebruikt om bodemuitputting tegen te gaan. Wij zaaien ook na het oogsten zogenaamde vanggewassen, zoals rammenas en winter rogge die erosie tegengaan, resten stikstof opnemen, onkruid minder kans geven en de bodem verbeteren.

Vooral graansoorten als gerst en triticale zijn niet handmatig schoon te houden, want er doorheen lopen vernietigt de oogst. Daarom zijn de reeds genoemde middelen bij bestrijding van onkruid en plantenziekten niet altijd voldoende. Wij spuiten kort na opkomst van het graan éénmalig tegen onkruid.

Daarbij houden wij bijvoorbeeld het belang van bijenhouders scherp in de gaten. Wij stellen ons voortdurend op de hoogte van nieuwe middelen die biologisch boeren vergemakkelijkt.

Vrijwilligers
Zoals uiteengezet kan in sommige gevallen een gewas handmatig of met een makkelijk te bedienen machine onkruidvrij worden gehouden. Wij zijn op zoek naar meer vrijwilligers , “Vrienden van de SOLL” , om te helpen bij onkruidbestrijding in bijvoorbeeld aardappels en zonnebloemen en wellicht is er uit de oogst een beloning in natura mogelijk.

De SOLL is dus steeds op zoek naar handen die lekker buiten willen werken. Daarnaast zijn vrijwilligers ook van harte welkom bij het helpen met andere taken zoals het helpen bij de oogstdag.

Meld u aan als vrijwilliger om te helpen zoals bij de oogstdag en bij het beheer van de gewassen; het is gezond werk en geeft veel voldoening. Groen is goed voor ieder mens! Aanmelden bij het secretariaat op “ info@Sollaren.nl”

Laren 18 november 2015.